Call-орталығы:

1408+7 800 080 18 90

Сенім телефоны:

+7 (727) 244-83-25 (26,29)

Қалалық тел.:

+7 (727) 244 55 66

Билік

Президент

Қазақстан Республикасының Президенті – мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарын айқындайтын, ел ішінде және халықаралық қатынастарда Қазақстанның атынан өкілдік ететін ең жоғары лауазымды тұлға.

Республика Президенті – халық пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституци яның мызғымастығының, адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны әрі кепілі .

Республик а Президент і мемлекеттік биліктің барлық тармағының келісіп жұмыс істеуін және өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді.

За ң шығарушы билік

Заң шығарушы биліктің мемлекеттік биліктің жалпы құрылымындағы жетекші рөлі мемлекеттік биліктің өзге тармақтарының тек осы билік құрған құқықтық негіз шеңберінде ғана әрекет ете алатындығымен негізделген. ҚР субъектілеріндегі заң шығарушы билікті әртүрлі атаулары бар заң шығарушы ( өкілді ) органдар жүзеге асырады.

Сенат


ҚР Парламент і тұрақты негізде жұмыс істейтін екі Палат адан : ҚР Парламент і Сенат ынан және ҚР Парламент і Мәжілісінен тұрады.

ҚР Парламент інің Сенаты әр облыстан, республикалық маңызы бар қаладан және Қазақстан астанасынан екі адамнан, тиісінше облыстың, республикалық маңызы бар қаланың және мемлекет астанасының барлық өкілді органдары депутаттарының бірлескен отырысында сайланатын депутаттардан тұрады. Сенат та ұлттық-мәдени және қоғамның өзге маңызды мүдделерінің өкілдігін қамтамасыз етудің қажеттілігін есепке ала отырып, он бес депутатты ҚР Президенті тағайындайды. Сена тқа сайланатын депутаттардың жартысы әр үш жыл сайын қайта сайланады. Сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі – алты жыл.
Палатаны мемлекеттік тілді еркін меңгерген өз дерутаттарының арасынан Палата депутаттары жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы Сенат сайлаған Төраға басқарады. Сенат Төрағасының қызметіне кандидатураны ҚР Президенті ұсынады.

Парламенті Сенаты депутаттарының жалпы саны – 47 адам.

ҚР Парламенті Сенатының (Парламенттің Жоғарғы палатасының) ерекше өкілеттіктері:

Қазақстан Республикасы Президентінің ұсынуымен Республиканың Жоғарғы Сотының Төрағасын, және Жоғарғы Сот судьяларын сайлау және қызметтен боса-ту, олардың анттарын қабылдау;
Республика Президентінің Ұлттық Банк Төрағасын, Республиканың Бас Про-курорын, Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің Төрағасын тағайындауына келісім беру;
Республиканың Бас Прокурорын, Жоғарғы Сотының Төрағасы мен судьяла-рын оларға ешкімнің тиіспеуі жөніндегі құқығынан айыру;
конституциялық заңдар және Мәжілістің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқта-туға байланысты, оның уақытша болмаған кезінде заңдар қабылдау жөнінде Рес-публика Парламентінің функцияларын орындау;
Сенат Парламентіне Конституция жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру.


Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы -
Тоқаев Қасым-Жомарт Кемелұлы


ҚР Парламенті Сенатының қабылдау бөлмесінің байланыс телефоны:

+7 (7172) 74 71 11

Мәжіліс


Қазақстан Республикасының Парламенті тұрақты негізде жұмыс істейтін екі Палатадан: Сенаттан және Мәжілістен тұрады.

Мәжіліс депутаттарын сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Мәжілістің Депутаттық корпусын тең және мажоритарлық жүйе бойынша сайланған депутаттар құрайды.

ҚР Парламентінің Мәжілісі конституциялық заңмен белгіленген тәртіпте сайлана-тын 107 депутаттан тұрады. Парламент депутаты бір мезгілде екі Палат аға бірдей мүше бола алмайды .
ҚР Парламент і Мәжілісі депутаттарының өкілеттік мерзімі – бес жыл .

ҚР Парламенті Мәжілісінің (Парламент тің төменгі палат асы ) ерекше өкілеттіктері:

Парламентке енгізілген конституциялық заңдар және заңдар жобасын қарауға қабылдау және осы жобаларды қарау ;
Палат а депутаттарының жалпы санының көпшілік даусымен Қазақстан Республикасы Премьер-Минист рін сайлауға Республика Президентіне келісім беру;
Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау ;
Мәжіліс Парламент іне Конституци я жүктеген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру .


Қазақстан Республикасы Парламент і Мәжілісінің Төрағасы - М ұ хамеджанов О рал Бай ғонысұлы

ҚР Парламент і Мәжілісі қабылдау бөлмесінің байланыс телефоны : ???

+7 (7172) 74 61 11

Мәслихаттар

Мәслихаттар – жергілікті өкілді орган дар – тиісті әкімшілік-аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіреді және жалпымемлекеттік мүдделерді ескере отырып, оны іске асыруға қажетті шараларды белгілейді, олардың жүзеге асырылуын бақылайды.

Мәслихаттардың құзырына мыналар жатады : жоспарларды, тиісті аумақты экономикалық және әлеуметтік дамыту бағдарламаларын, жергілікті бюджетті бекіту; тиісті аумақтарда қоршаған ортаны және табиғатты пайдалануды қорғау жөніндегі бағдарламаны және қоршаған ортаны қорғау, оны сауықтыру шығыстарын бекіту, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңға сәйкес өзге мәселелерді шешу және т.б.

Атқарушы билік

Атқарушы биліктің маңыздылығы оған мемлекеттік істерді тікелей басқаруды жүктелгендігінде болып отыр, сол себепті оған кең ауқымды өкімдік функциялар берілген. Атқарушы билікті ҚР Үкіметі (басқарушылық аппарат) басқаратын мемлекеттік органның күрделі қоса бағынышты құрылымы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі:

Үкімет қызметін ұйымдастырады және оған басшылық етеді, оның жұмысы үшін дербес жауап береді; тағайындалғаннан кейін бір ай ішінде Парламентке Үкімет Бағдарламасы туралы баяндама ұсынады, ал Бағдарлама қабылданбаған жағдайда, екі ай ішінде Бағдарлама туралы қайтадан баяндама ұсынады;
Үкімет қаулыларына қол қояды; Үкімет қызметінің негізгі бағыттары және оның аса маңызды барлық шешімдері жөнінде Президентке баяндап отырады; Үкімет қызметін ұйымдастыруға және басшылық жасауға байланысты өзгеде қызметтерді атқарады.

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі www.finpol.kz

Қазақстан Республикасы С татистик а агенттігі www.stat.kz

Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі www.aic.gov.kz

Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі www.auzr.kz

Қазақстан Республикасы Табиғи монополи яларды реттеу агенттігі www.regulator.kz

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігі www.kyzmet.kz

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғарыш агенттігі www.kazcosmos.kz

Қазақстан Республикасы Бәсекелестікті қорғау агенттігі ( М онопол ияға қарсы агент тік ) www.azkrk.kz

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі www.afn.kz

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы аймақтық қаржы орталығы қызметін реттеу агенттігі www.rfca.gov.kz

Қазақстан Республикасының Минист рліктері мен Комитет тері

ҚР Ішкі істер м инист рлігі

www.mvd.kz

ҚР Денсаулық сақтау м инист рлігі

www.mz.gov.kz

ҚР И ндустри я және сауда министрлігі

www.mit.kz

ҚР Сыртқы істер м инист рлігі

www.mfa.kz

ҚР Мәдениет және ақпарат м инис рлігі

www.mki.gov.kz

ҚР Қорғаныс м инист рлігі

www.mod.kz

ҚР Білім және ғылым м инист рлігі

www.edu.gov.kz

ҚР Қоршаған ортаны қорғау м инист рлігі

www.nature.kz

ҚР Ауыл шаруашылығы м инист рлігі

www.minagri.kz

ҚР Көлік және коммуникаци я м инист рлігі

www.mtk.gov.kz

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау м инист рлігі

www.enbek.kz

ҚР Т уризм және спорт м инист рлігі

www.mts.gov.kz

ҚР Қаржы м инист рлігі

www.minfin.kz

ҚР Э кономик а және бюджеттік жоспарлау м инист рлігі

www.minplan.kz

ҚР Э нергетик а және минерал дық ресурс тар м инист рлігі

www.memr.gov.kz

ҚР Төтенше жағдайлар м инист рлігі

www.emer.kz

ҚР Әділет м инист рлігі

www.minjust.kz


Комитет тер

ҚР Ұлттық қауіпсіздік к омитет і

www.knb.kz

Р еспублика лық бюджет тің атқарылуын бақылайтын есеп комитет і

www.esep.kz

ҚР ҚМ Қаржылық бақылау және мемлекеттік сатып алу комитеті

www.goszakup.kz

ҚР ҚМ К едендік бақылау к омитет і

www.customs.kz

ҚР ҚМ Салық комитет і

www.salyk.kz

Астан а қ. әкімдігі

www.astana.kz

Алматы қ. әкімдігі

www.almaty.kz

А қмола облысы

www.akmo.kz

Алмат ы облысы

www.zhetysu-gov.kz

А қтөбе облысы

www.akto.kz

Атырау обл ысы

www.e-atyrau.kz

Шығыс Қ аза қ стан обл ысы

www.akimvko.gov.kz

Жамбыл обл ысы

www.zhambyl.kz

Батыс Қ аза қ стан обл ысы

www.western.kz

Қ ара ғ анд ы обл ысы

www.karaganda-region.kz

Қ останай обл ысы

www.kostanay.kz

Қ ызылорд а обл ысы

www.kyzylorda.kz

Ма ңғ ыстау обл ысы

www.mangystau.kz

Павлодар обл ысы

www.pavlodar.gov.kz

С олтүстік Қ аза қ стан обл ысы

www.sko.kz

Оңтүстік Қ аза қ стан обл ысы

www.uko.kz , www.ontustik.kz

Сот билігі

Сот жүйесі

Сот билігінің негізгі міндеті - қоғам және мемлекет өмірінде туындайтын жанжалдар мен дауларды шешу , бұзылған құқықтарды қайтару , құқықтық тәртіпті және заңды бұзғандарды жазалау . Сот билігін тек сот қана жүзеге асырады , ҚР сот төрелігін жүргізуге ешкімнің құқығы жоқ .

Сот жүйесі дегеніміз Қазақстандағы барлық соттардың жиынтығын білдіреді. Сот жүйесіне Қазақстан Республикасының Конституци ясына және Конституци ялық заңына сәйкес құрылған Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты және жергілікті соттары кіреді.

Жергілікті соттарға мыналар жатады :

Обл ыстық және оларға теңестірілген соттар ( республика астанасының қалалық соты , республика лық маңызы бар қалалардағы қалалық соттар , мамандандырылған сот – Қазақстан Республикасының әскери соты , мамандандырылған қаржы соттары және т.б. );

аудандық және оларға теңестірілген соттар (қалалық, ауданаралық, мамандандырылған сот - гарнизонның әскери соты және басқалары).

Қазақстан Республикасында мамандандырылған соттар құруға болады (әскери, қаржы, экономикалық, әкімшілік, кәмелеттік жасқа толмағандар жөніндегі және басқалар).

Атап көрсетілген соттардың жиынтығы сот төрелігін іске асыру және іс жүргізуді атқару нысандары бойынша міндеттерінің бірыңғайлығына байланысты.

Жоғарғы Сот

Қазақстанның Жоғарғы Соты азаматтық, қылмыстық және өзге де істер жөніндегі жоғары сот органы болып табылады, соттардың қызметін қадағалауды жүзеге асырады және сот практикасының мәселелері бойынша түсініктемелер беріп отырады.

Жоғарғы Сот құрылымы - Жоғарғы Сот Төрағадан, алқа төрағаларынан және соттан тұрады.

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Төрағасын, алқалар төрағаларын және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының судьяларын Республика Президентінің ұсынуымен Сенат сайлайды. Облыстық және оларға теңестірілген соттардың төрағаларын, алқалар төрағаларын және соттарды Республиканың Жоғарғы Сот Кеңесінің кепілдемесі бойынша Республика Президенті қызметке тағайындайды.

Жоғарғы Сот органдарына мыналар жатады: қадағалау алқасы , азаматтық істер жөніндегі алқа, қылмыстық істер жөніндегі алқа, соттың пленумдық отырысы.

Жоғарғы Сот Төрағасы – Әлімбеков Мұсабек Тұрғынбекұлы

Байланыс:
Қазақстан, Астана қ., Тәуелсіздік көшесі, 39 ( Жоғарғы Сот ғимараты )
тел.: +7 (7172) 74 79 56, 74 79 58 8(7172) 74-75-85.

факс: +7 (7172) 74 76 51

Э-пошта: liaison@constcouncil.kz